CENTER PODJETNIKOV

Splošni pogoji

Dušan Škerget, Etzelstrasse 68, 8810 Horgen, Švica, EMŠO: 2802987500200 TRR in pri kateri banki: BE69 9671 5794 6678, odprt pri Transferwise Europe SA v nadaljevanju: (Posojilodajalec)
in
Družba: Center podjetnikov d.o.o., sedež: Jezdarska cesta 3, 2000 Maribor, matična številka: 8489769000, davčna številka: 93806582, št. TRR in pri kateri banki: SI56 0400 0027 6361 768, odprt pri Nova KBM., ki ga zastopa direktor: Rok Budja, (v nadaljevanju: (Posojilojemalec)
skleneta naslednjo pogodbo:

POSOJILNA POGODBA

1. člen

NAMEN IN VSEBINA POSOJILNEGA RAZMERJA

(1) Pogodbeni stranki skleneta to posojilno pogodbo izključno za namen potrebe financiranja oz. nadaljnje odobritve finančnih virov podjetju, kateremu so sredstva namenjena (v nadaljevanju: Podjetje).
(2) Posojilodajalec pristopa k sklenitvi te pogodbe prostovoljno. Investicijski oziroma posojilni potek se bo vršil preko podjetja Center podjetnikov d.o.o.
(3) Posojilodajalec pristopa k sklenitvi te pogodbe za vsaj 12 (dvanajst) mesecev, pri tem se strinja, da se lahko njegova pogodba podaljša oz. reprogramira, v kolikor se posojilna pogodba do podjetja, za katerega so namenjena sredstva, prav tako reprogramira oz. podaljša.
(4) Posojilodajalec se prav tako strinja, da se posojilo vrača enkrat mesečno na njegov TRR račun , skladno z anuitetnim načrtom odplačevanja , ki si ga omenjeno podjetje iz prvega odstavka tega člena samo izbere oz. predlaga na osnovi zmožnosti odplačevanja.
(5) Posojilodajalec preko podjetja Center podjetnikov d.o.o. tako zgolj in izključno posredno omogoči financiranje podjetja, kateremu so sredstva namenjena, ter tako tudi posredno sodeluje pri financiranju.
(6) Ta pogodba je sklenjena za 12 (dvanajst) mesecev. V kolikor bi se ta pogodba želela predčasno prekiniti s strani posojilodajalca in v primeru, da obe pogodbeni stranki izpolnjujeta svoje obveznosti, posojilojemalec ni dolžan povrniti posojilodajalcu glavnice do izteka 12 (dvanajst) mesečnega roka.

2. člen

OBRESTI

(1) Posojilodajalec prejme 12% letne obresti za sodelovanje s podjetjem Center podjetnikov d.o.o.. Sodeluje posredno pri financiranju podjetja, omenjenega v prvem odstavku prvega člena.
(2) Posojilo se obrestuje po 1 (enem) odstotku mesečno oziroma to je 12 (dvanajst) odstotkov letno. Pri izbiri tega projekta se posojilojemalec izrecno zavezuje, da bo posojilodajalcu poravnal celotno neplačano glavnico za celoten projekt v primeru, da podjetje omenjeno v prvem odstavku prvega člena, za katero so bili finančni viri tudi namenjeni, zamudi s plačilom posameznega obroka za več kot 30 (trideset) dni, v naslednjih 30-ih (tridesetih) dnevih na njegov TRR račun.

3. člen

POSOJILO

(1) Pogodbeni stranki se dogovorita, da posojilodajalec posodi posojilojemalcu denarni znesek v višini 10.000,00 EUR (deset tisoč evrov 00/100), izključno za namen zapisan v prvem členu te pogodbe.
(2) Posojilna pogodba se sklepa za obdobje 12-ih (dvanajstih) mesecev z možnostjo podaljšanja, v kolikor bi bila dinamika odplačevanja s podjetjem iz prvega odstavka prvega člena, za katero so namenjeni finančni viri takšna, da bi dopuščala možnost podaljšanja oz. reprogramiranja.
(3) Posojilodajalec se s podpisom te pogodbe z morebitnim podaljšanjem oz. reprogramom izplačila finančnih virov brezpogojno strinja ob nespremenjenih pogodbenih pogojih obrestne mere posameznega paketa in dobe (obrestna mera ostaja enaka, prav tako se reprogram uredi za nadaljnjih 12 (dvanajst) mesecev) ter ne bo v nobenem primeru postopal v izvršilnem postopku zoper posojilojemalca. Posojilojemalec je dolžan po elektronski pošti obvestiti posojilodajalca o morebitnem podaljšanju oz. reprogramiranju finančnih virov vsaj 30 (trideset) dni pred samim podaljšanjem oz. reprogramiranjem.
(4) Posojilodajalec s pisnim obvestilom preko priporočene pošte v roku 7 (sedmih) dni po prejetju obvestila o reprogramiranju, obvesti posojilojemalca, če se z morebitnim reprogramiranjem oz. podaljšanjem pogodbe ne strinja. V tem primeru, se posojilojemalec zaveže, da bo vse preostale obveznosti do posojilodajalca odplačal v naslednjih 60-ih dneh od dneva prejetja pošte. V primeru, da posojilojemalec odgovora ne prejme v določenem roku, se sklene, da se posojilodajalec z reprogramiranjem ob nespremenjenih pogojih, strinja. 

4. člen

NAKAZILO FINANČNIH VIROV

Posojilodajalec je dolžan v roku 2 (dveh) delovnih dni od podpisa te pogodbe denarni znesek nakazati na bančni račun družbe Center podjetnikov d.o.o. št. TRR: SI56 0400 0027 6361 768, odprt pri Nova KBM in pripisati:

Namen plačila: Sredstva za nadaljne financiranje projekta
Koda namena: Loan
Sklic: SI00 280298-7500200
Znesek: 10.000,00EUR

5. člen

ANUITETNI NAČRT ODPLAČEVANJA

(1) Posojilojemalec bo znotraj 30 dni od prejema sredstev, ki so navedena v 3.členu posojilne pogodbe, posojilodajalca obvestil o sklenjenem projektu z njegovimi sredstvi in mu poslal končni anuitetni načrt odplačevanja obresti in glavnice. V primeru, da posojilojemalec ne najde ustreznega projekta za porabo sredstev, bo enaintrideseti dan od dneva nakazila vsa sredstva vrnil posojilodajalcu. Ob tem ne bodo nastali nobeni stroški in pogodba bo iz upravičenih razlogov prekinjena.
(2) V kolikor podjetje, kateremu so bila sredstva namenjena, zamudi s plačilom posameznega obroka in bi sledilo plačilo tega obroka iz opravičljivih razlogov šele po zadnjem dnevu bančnega poslovanja v tekočem tednu, posojilodajalec prejme plačilo tekočega obroka šele v naslednjem tednu.

6. člen

POGODBENA OBRESTNA MERA

(1) Posojilodajalec prejme 1 (en) odstotek mesečno oziroma 12 (dvanajst) odstotkov letnih obresti na višino zneska posojila 10.000,00EUR, kar znese 1.200,00EUR.
(2) Pogodbeni stranki se dogovorita, da se dano posojilo obrestuje s pogodbeno obrestno mero v višini 1 % mesečno oziroma 12̌ % (dvanajst odstotkov letno), obresti pa so vključene v vsak obrok posebej in so prav tako zapisane poleg glavnice posebej v anuitetnem načrtu , ki bo zapisan v aneksu pogodbe, skupaj z zneski glavnice, tako da je vsak obrok sestavljen iz natančnega zneska glavnice in obresti.

7. člen

VRAČILO DENARNIH SREDSTEV

(1) Posojilojemalec bo nakazoval posojilodajalcu zneske oz. finančne vire na njegov TRR račun – št. TRR: BE69 9671 5794 6678, odprt pri Transferwise Europe SA. (2) Dan nakazila v mesecu je zapisan v anuitetnem načrtu, katerega posojilodajalec prejme v roku 3 delovnih dni po izvedenem nadaljnem financiranju podjetja (1 odstavek, 1 člena pogodbe), kateremu so sredstva namenjena.

8. člen

PLAČILO POSAMEZNEGA OBROKA

(1) Posojilojemalec se zavezuje, da bo posojilodajalcu izplačal obrok v skladu z anuitetnim načrtom, katerega prejme znotraj 3 delovnih dni po tem, ko se sklene pogodba med Centrom podjetnikov d.o.o. in podjetjem (1 odstavek 1 člena pogodbe), kateremu so bila sredstva posojilodajalca namenjena.
(2) V kolikor posojilojemalec prejme plačilo obroka s strani podjetja, kateremu so bila sredstva namenjena, z zamudo, se posojilodajalcu prestavi plačilo obroka v naslednji teden poslovanja. Pri tem se posojilodajalec odpoveduje vsakršnim morebitnim pravnim sankcijam, izvršbi itd. do posojilojemalca. Posojilojemalec bo preko e-pošte o tem posojilodajalca tudi obvestil.

9. člen

IZPLAČILO ali POVRAČILO GLAVNICE in OBRESTI

(1) Posojilojemalec se zavezuje, da bo v primeru zamude s plačilom podjetja za več̌ kot 30 (trideset) dni, v naslednjih 30-ih (tridesetih) dnevih na TRR račun posojilodajalca nakazal celotno preostalo neplačano glavnico za celoten projekt, brez zamudnih obresti. Posojilodajalec se pravici do zamudnih obresti odpoveduje.
(2) Posojilodajalec se odpoveduje uveljavljanju vsakršnih pravnih sredstev, izvršbi itd. zoper posojilojemalca v primeru, da so izpolnjene vse obveznosti posojilojemalca iz te pogodbe.

10. člen

TRAJANJE POGODBE

(1) Posojilodajalec pristopa k sklenitvi te pogodbe za vsaj 12 (dvanajst) mesecev, kar je enako obdobje, za katero se sklepa nadaljnja posojilna pogodba s podjetjem iz prvega odstavka tega člena.
(2) Posojilodajalec se brezpogojno strinja, da se lahko njegova pogodba podaljša oz. reprogramira, v kolikor se posojilna pogodba do omenjenega podjetja prav tako reprogramira oz. podaljša. Posojilojemalec je dolžen o reprogramu oz. podaljšanju obvestiti posojilodajalca po elektronski pošti.
(3) V kolikor bi posojilodajalec želel po preteku primarnega 12 (dvanajst) mesečnega obdobja vseeno odstopiti od pogodbe je dolžan posojilojemalca o tem obvestiti s priporočeno pošto na njegov naslov najkasneje 7 (sedem) dni po prejetju obvestila o podaljšanju pogodbe s podjetjem, posojilojemalec pa ima nato nadaljnjih 60 (šestdeset) dni, da uredi izplačilo preostanka neplačanih finančnih virov, ki so preostali po primarni 12 (dvanajst) mesečni pogodbi, v kolikor je podjetje redno izpolnjevalo svoje obveznosti.
(4) Posojilodajalec ne more prekiniti pogodbe pred iztekom 12 (dvanajst) mesečnega sklenjenega roka, v kolikor ni nobene kršitve iz strani posojilojemalca.

11. člen

OBVEZNOSTI in DOLŽNOSTI POSOJILODAJALCA

(1) Posojilodajalec je dolžan po sklenitvi in podpisu te pogodbe nakazati finančna sredstva najkasneje v roku 2 (dva) dni, v nasprotnem primeru ima posojilojemalec pravico do terjanja pogodbene kazni oz. odškodnine v višini 10 % (deset odstotkov) od tukaj določenega zneska posojila.
(2) Posojilodajalec se odpoveduje rabi kakršnihkoli pravnih sredstev, izvršbi itd. zoper posojilojemalca, v primeru da so vse obveznosti zapisane v pogodbi s strani posojilojemalca izpolnjene.
(3) Posojilodajalec se prav tako odpoveduje pravici do komuniciranja oz. vzpostavitvi kontakta za časa trajanja te pogodbe, ali aneksa k tej pogodbi, do podjetja iz prvega odstavka prvega člena oz. do podjetja, za katero so ti finančni viri namenjeni.

12. člen

REŠEVANJE SPOROV

(1) Za vsa določila iz te pogodbe, ki niso posebej dogovorjena, velja uporaba pozitivne zakonodaje s področja obligacijsko pravnih razmerij. Morebitne spremembe te posojilne pogodbe veljajo le, če so sklenjene v pisni obliki.
(2) Pogodbeni stranki določita, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje spora pristojno sodišče v Mariboru.

13. člen

PRIČETEK VELJAVNOSTI POGODBE

(1) Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank.
(2) Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en) izvod.

Kraj in datum: Maribor, dne 28.07.2021

POSOJILODAJALEC:
Dušan Škerget
____________________________
POSOJILOJEMALEC:
Center podjetnikov d.o.o. Rok Budja, direktor